top

Årsmöte 210610

§ 1. Mötet öppnade
Lokalklubbsordförande Gunnel Wasteson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop fastställdes årsmötet röstlängd till 19 st röstberättigade medlemmar närvarande.

§3. Val av mötesordförande
Styrelsen presenterade förslag på mötesordförande för årsmötet Gunnel Wasteson.
Årsmötet beslutade att välja Gunnel Wasteson till ordförande för årsmötet.
Gunnel Wasteson tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

§4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbstyrelsen utsett Ann-Britt Karlsson till protokollförare under årsmötet.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Mia Andersson och Jan Andersson till justerare.

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna
Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normalstadgar för lokalklubb redan föreskriver.
Mötesordförande redovisade liggande förslag på arbets- och tilläggsyttranden ska lämnas in skriftligen.
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen arbets- och beslutsordning.

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom Facebook, Hemsidan.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 8. Fastställande av dagordningen
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordningen.

§ 9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fanns att tillgå på medlem online och i klubbstugan inga frågor angående verksamhetsberättelsen.

b. balans- och resultaträkning
Anders Hallqvist gick igenom resultat och budget har även legat på hemsidan, bifogar bilaga.

c. revisorernas berättelse
revisorerna fann räkenskaperna i god ordning men vill att styrelsen ska vara tydligare med att protokollföra inköp. Bifogar Revisionsberättelsen.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2020.
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsen förslag överföra det balanserade resultatet, vinstbeloppet, i ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen
Årsmötet beslutade att enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål och verksamhetsplan
b. rambudget för innevarande verksamhetsår
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmaste kommande verksamhetsår
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamheten eller ekonomi

§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förlagda mål, behålla oförändrade medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget.

§14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänste-ordning
a. val av ordförande för ett år
Valberedningen föreslog Gunnel Wasteson.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Gunnel Wasteson till ordförande för en tid av ett år.

b. Val av sekreterare för två år
Valberedningen föreslog Ann-Britt Karlsson.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ann-Britt Karlsson till sekreterare för en tid av två år.

c. val av kassör för två år
Valberedningen föreslog Anders Hallqvist.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anders Hallqvist till kassör för en tid av två år.

d. val av en ordinarie ledamot för två år
Valberedningen föreslog Lennart Quick.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lennart Quick till ordinarie ledamot för en tid av två år.

e. val av suppleant för två år
Valberedningen föreslog Kicki Brattberg.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Kicki Brattberg till suppleant för en tid av två år.

f. suppleanternas tjänsteordning
Årsmötet föreslog suppleanternas tjänsteordning enligt:
1. Kicki Brattberg
2. Zandra Danielsen

§15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
a. val av två revisorer för ett år
Valberedningen föreslog Johanna Juntti och Ulla Stahre-Pålsson.
Årsmötet beslutade att välja Johanna Juntti och Ulla Stahre-Pålsson till ordinarie revisorer för en tid av ett år.

b. val av två revisorssuppleanter för ett år
Valberedningen föreslog Markus Falk och Ulf Olsson.
Årsmötet beslutade att välja Markus Falk och Ulf Olsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
a. sammankallande för ett år
Årsmötet föreslog Mia Andersson.
Årsmötet beslutade att välja Mia Andersson till sammankallande för en tid av ett år.

b. ordinarie ledamot för ett år
Årsmötet föreslog Christina Johansson.
Årsmötet beslutade att välja Christina Johansson för en tid av ett år.

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13
Förelåg inga förslag eller motioner.

§19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Förelåg inga handlingar.

§20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Stegen på planen är undermålig. Spegeln på plan hur ska den skyddas.

§21. Mötets avslutande
Mötesordförande Gunnel Wasteson tackade de närvarande för visat intresse.

Lokalklubbsordföranden Gunnel Wasteson tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

Klubbnummer: 1580
Datum: 2021-06-10
Plats: Stora Biografen
Tid: 19:00
Närvarande medlemmar: 19 stycken